Bilgi İste

RES Danışmanlık

Ana Sayfa HİZMETLER RES Danışmanlık
...
RES Danışmanlık
RES Danışmanlık

RES Proje Geliştirme ve Saha Değerlendirme


Rüzgar enerjisi yatırımı kararı için en önemli parametre sahadaki rüzgar enerjisi potansiyelidir. Bu potansiyelin hassas ve detaylı bir şekilde değerlendirilmesi, karlı ve sorunsuz projelerin hayata geçirilmesi için gereklidir.
INORES ileri teknikleri kullanarak sahadaki rüzgar koşullarını belirler ve enerji üretiminizi en yüksek seviyeye çıkarmanız için gerekli analizleri projenizin kısıtlarını dikkate alarak gerçekleştirir.
Yatırımcılara, danışmanlık şirketlerine ve finans kurumlarına aşağıdakine benzer soruları cevaplamak için tecrübemiz, ileri teknoloji araçlarımız ve çözüm ortaklarımız vasıtasıyla 2010 yılında beri destek oluyoruz.
• İlgilenilen bölgede veya sahada rüzgar enerjisi potansiyeli nerede yüksek ?
• Sahayı en uygun şekilde temsil etmek için kaç adet direği hangi noktalara yerleştirmeliyiz?
• Uzun dönem korelasyon için hangi veriyi ve korelasyon tekniğini kullanmalıyız ?
• Yüksek enerji üretimi için türbinleri nereye konumlandırmalıyız ?
• Türbin göbek yüksekliklerinde ortalama rüzgar hızı ve türbülans seviyesi nedir ?
• Yüksek enerji üretimi ve sahaya uygunluk için hangi tip türbinleri seçmeliyiz ?
• Rüzgar enerjisi santralimizin yıllık enerji üretimi (YEÜ) ne olacak ?
• Proje belirsizliğini nasıl düşürebiliriz ?

CFD (Computational Fluid Dynamics) tabanlı saha değerlendirme hizmetlerimiz projenizin yıllık enerji üretimini daha hassas ve gerçekci hesaplamamızı sağlamaktadır. Bu tekniğin uygulanması konusundaki uzmanlığımızı ve tecrübemizi projelerinize titizlikle yansıtıyoruz, sonuç olarak ortaya çıkan daha düşük belirsizlik projenizin kredilendirilebilirliğini artırmakta ve risklerinizi azaltmaktadır. CFD yönteminin temel avantajları aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
• Topografya etkilerinin gerçekci bir şekilde dikkate alınması nedeniyle daha hassas enerji üretimi hesabı
• Akış modeli kaynaklı belirsizliğin azalması nedeniyle daha düşük toplam proje belirsizliği ve daha yüksek P90, P75 değerleri
• Rüzgar kayması ve türbülans gibi parametrelerin daha hassas hesaplanması nedeniyle saha uygunluğunun gerçekci şekilde kontrolü.
• Gelişmiş modellerle iz kayıplarının daha gerçekci olarak hesabı.
• Akışın üç boyutlu hesaplanması nedeniyle, sadece göbek yüksekliğinde değil, rotor düzleminin tamamında akışın hesaplanması.

Karlı projelerin genelde kompleks sahalarda planlandığı göz önüne alınırsa Türkiye’deki RES projeleri için CFD yönteminin ayrı bir önemi vardır. Model kaynaklı belirsizliğin düşürülmesi ve yatırım riskinin azaltılması açısından CFD önemli bir araçtır.

 

Sanal Rüzgar Verisi


İlgilendiğiniz bölgenin ve sahanın potansiyelini tespit etmek için ölçüm direği yatırımı gerçekleştirmeden önce sanal rüzgar verileri ile rüzgar potansiyeli hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.Çözüm ortağımız Vortex kendi geliştirdiği yüksek çözünürlüklü ölçeklendirme teknolojisi ve global veritabanlarını kullanarak projelerinizin her aşamasında kullanabileceğiniz yüksek doğruluk ve hassasiyete sahip sanal rüzgar verileri sağlamaktadır.
Ortalama rüzgar hızı , rüzgar hızının zamana göre değişimi, rüzgar yönü, basınç ve sıcaklık değişimi gibi parametrelerin yanında çeşitli boyut ve çözünürlükte haritalar, buzlanma analizleri, ileriye dönük rüzgar ve enerji tahminleri sunabileceğimiz çözümlerin bir kısmını oluşturmaktadır. Sanal rüzgar verisi portföyü temel olarak aşağıdaki ürünlerden oluşmaktadır.
MAPS – Rüzgar atlasları
MAST – Sanal rüzgar direği
SERIES – Ölçüm verisi ile korelasyon amaçlı uzun dönem rüzgar verisi
FORECAST – Operasyonel santralleriniz için rüzgar tahmin verisi
Daha fazla bilgi edinmek ve diğer sanal rüzgar verisi ürünlerimizi incelemek için lütfen bu bağlantıyı kullanınız.
Bölgesel Rüzgar Atlası ve Saha Seçimi
RES yatırımına uygun yerlerin tespiti için genelde ilk aşama, rüzgar atlasları yardımıyla aday bölgeler ve sahalar bulmaktır. Hazır olarak sunulan atlasların çözünürlükleri 1 km ile 3 km arasında değişmektedir. Bu çözünürlük sahanın genel potansiyeli hakkında bilgi verse de, daha yüksek çözünürlüğe sahip haritalar hem daha hassas rüzgar verisi barındırmakta hem de potansiyeli yüksek sahaların sınırları daha net belirlenmektedir.
Bu nedenle bölgesel rüzgar haritalarımızı CFD yöntemini kullanarak 100m çözünürlükte hazırlamaktayız. Ayrıca, enerji potansiyeli yüksek sahaları belirleyip, potansiyele göre sıralayıp, aşağıdaki kriterlere göre değerlendirmekteyiz.
• Topoğrafya ve eğim
• İletim hatlarına uzaklık
• Yerleşim alanlarına uzaklık
• Ulaşım
• Mülkiyet

Rüzgar atlaslarını ve seçilmiş sahaları sizlere Google Earth formatında ve detaylı bir rapor ile beraber sunuyoruz. Bu konudaki hizmetlerimizle ilgileniyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Rüzgar Ölçüm Senaryosu


Rüzgar enerjisi projelerinin değerlendirilmesi için en önemli kriterlerden biri sağlıklı ölçüm verisi toplanmasıdır. Ölçüm direğinin standartlara uygun şekilde konfigürasyonunun yanında, sahayı rüzgar hızı ve türbülans seviyesi bakımından temsil edecek ve muhtemel türbin yerleşimini göz önüne alarak proje belirsizliğini azaltacak şekilde konumlandırılması önemlidir. Büyük ve kompleks sahalarda birden fazla direğin yeralması gereklidir, bu durum uygun direk yeri seçimini daha karmaşık hale getirmektedir.
Ölçüm Senaryosu Tasarımı hizmetimiz kapsamında sahanızın CFD modelini hazırladıktan sonra aşağıdaki kriterlere göre en uygun direk yerlerini seçmekteyiz.
• Ortalama rüzgar hızı
• Türbinlere uzaklık (muhtemel türbin yerleşimine göre)
• Arazi eğimi
• Rüzgar Kayması
• Düşük türbülans
• Düşük dikey rüzgar hızı komponenti

Yer seçiminin yanında direk yükseklikleri, sensör sayısı, konfigürasyonu, montaj yükseklikleri MEASNET kılavuzları ve IEC standartları göz önüne alarak tespit edilmektedir, böylece her türlü hava koşulu için hassasiyet ve yüksek veri oranı garanti edilmiş olacaktır.
Ek olarak, proje belirsizliğini düşürmek için yapılacak kısa dönem Sodar veya Lidar ölçümleri için ölçüm süresinin ve bu ölçümlere uygun saha içindeki yerlerin belirlenmesi için sizlere hizmetler sunuyoruz.

 

Rüzgar Verisi Analizi 


Ölçüm direklerinden gelen ham verinin sahanın potansiyelini belirlemek için yapılacak analizlerde doğrudan kullanımı hatalara sebep olmaktadır. Bunun nedeni sensör arızaları, kalibrasyon eksikliği, buzlanma gibi nedenlerden dolayı ham verinin içinde geçersiz olan verilerin de bulunmasıdır.
Rüzgar Verisi Analizi hizmetimiz kapsamında ham verileri kalite kontrol kriterleri çerçevesinde inceliyor ve geçersiz olanları filtreliyoruz. Geriye kalan verileri ortalama hız, Weibull parametreleri, günlük ve aylık değişim,rüzgar gülü, rüzgar kayması, veri kaybı yüzdesi gibi rüzgarla ilgili temel parametreleri sergileyecek şekilde istediğiniz formatta raporluyoruz.


Uzun Dönem Korelasyon


Bölgenin rüzgar enerjisi potansiyelini belirleyebilmek için ham verilerin doğru şekilde temizlenmesi ve analiz edilmesine ek olarak, o bölgedeki rüzgarın uzun dönem davranışı önem arz etmektedir. Her ne kadar 1-2 yıl süren ölçümler ortalama rüzgar hızı hakkında fikir verse de uzun dönem etkileri dikkate almak ve enerji üretimine etkilerini hesaplamak için ölçüm verilerini uzun dönem korelasyon işlemine tabi tutmak gereklidir.
Uzun dönem korelasyon hizmetimiz kapsamında MCP (Measure Correlate Predict) metodunu izliyoruz. İlk aşamada MERRA, ERA-I, CFSR gibi kaynaklardan elde ettiğimiz uzun dönem verileri ölçümlerle karşılaştırıyor ve uygun olanı seçiyoruz. Devamında ise lineer regresyon, matris zaman serisi gibi yöntemleri kendi içlerinde karşılaştırarak belirsizliği en aza indirecek yöntemi seçiyor ve uzun dönem veriyi oluşturuyoruz.
Uzun dönem verinin kalitesi ve doğruluğu korelasyonun belirsizliği açısından önemlidir, bu nedenle uzun dönem korelasyon için Vortex verilerini tercih etmekteyiz.


Ölçüm Verisinin Taşınması


Mülkiyet ve kamu izinleri dolayısıyla ölçüm direkleri her zaman sahayı temsil edecek noktalara konumlandırılmayabilirler. Böyle durumlarda yüksek çözünürlüklü bir CFD modeli ile direk verisini sahayı temsil eden bir noktaya transfer etmek en uygun çözümdür. Veri transfer edildikten sonra yeni noktada uzun dönem korelasyon gerçekleştirilir ve böylece sahanın potansiyelini değerlendirmek için daha güvenilir bir veri seti oluşturulmuş olur.
Bu süreç esnasında yüksek çözünürlüğü bir CFD modelinin tüm faydalarından yararlanılır. Bu hizmetimiz kapsamında transfer nedeniyle oluşacak belirsizlik de, sahanın tipine ve transfer mesafesine bağlı olarak hesaplanır ve raporlanır.


Sodar ve Lidar Ölçümleri


Uzaktan ölçüm teknolojileri proje geliştiricilere ve yatırımcılara sahadaki rüzgar kaynağını belirleyebilmek için yeni yöntemler ve avantajlar sunmaktadır. Gerek yeni planlanan projelerde gerekse de operasyonel sahaların genişletilmesi sürecinde ölçüm direkleriyle beraber veya bazı durumlarda onlara alternatif olarak proje belirsizliğini düşürmek için kullanılmaktadırlar.
Sodar ve Lidar ölçümlerinin temel avantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
• 200 metre yüksekliğe kadar rüzgar ölçümü sayesinde dikey ekstrapolasyon belirsizliğinin azaltılması
• Büyük projelerde farklı lokasyonlarda kısa dönem ölçüm ile yatay ekstrapolasyon belirsizliğinin azaltılması, akış modeli hatasının tespiti
• Türbin operasyonel performans analizi için rüzgar ölçümü
• Direklere göre ağır hava şartlarından daha az etkilenme
• Ölçüm yüksekliği aralığı boyunca direk ölçümlerine göre daha fazla yükseklikten ölçüm
• Direk ölçümlerine göre daha basit ve kısa izin süreci
• Kısa temin ve devreye alma süresi

Uzaktan ölçüm cihazı kiralama, satın alma, ölçüm ve veri analiz hizmetlerimiz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.


Ön Değerlendirme


Ön Değerlendirme hizmetimiz kapsamında proje geliştirme safhasının ilk aşamasında, ölçüm direği yerleştirilmeden önce, sahadaki enerji üretiminin hesabı, rüzgar hızının saha üzerinde değişimi, türbinlerin muhtemel yerleşimi gibi konuları analiz ederek, hızlı ve ekonomik bir çözüm sağlıyoruz.
Bu sayede proje geliştiriciler ve yatırımcılar direk yatırımına karar vermeden önce sahanın enerji potansiyeli hakkında bilgi edinebilirler. Diğer hizmetlerimize benzer şekilde ön değerlendirme çalışmalarımızda da CFD yöntemini kullanmaktayız. Rüzgar verisi olarak ise Vortex sanal direği MAST ürünü analizlerimize girdi sağlamaktadır.

 

Yıllık Enerji Üretimi ve Yerleşim Optimizasyonu


Türbinlerin maksimum enerji üretecek şekilde yerleşimi için sahadaki rüzgar davranışının ve dağılımının hassas ve doğru bir şekilde hesaplanması önemlidir. Burdan yola çıkarak tüm projelerimizde hava gibi akışkanların üç boyutlu davranışını en iyi şekilde temsil eden CFD (Computational Fluid Dynamics) yöntemini kullanarak yüksek çözünürlüklü saha modelleri hazırlıyoruz.
Bu modeller ile kalite kontrol ve uzun dönem korelasyon sürecinden geçmiş rüzgar verilerini kullanarak rüzgarın sahadaki davranışını hesaplıyoruz. Bu hesap sonucunda saha üzerinde potansiyeli yüksek olan bölgeler, rüzgar hızının sahadaki değişimi, türbülans yoğunluğu, saha rüzgar sınıfı, rüzgarın dikey olarak değişimi ve ilgili diğer parametreler elde edilmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda saha sınıfına uygun türbin adayları enerji üretimini en yüksek seviyeye çıkaracak şekilde, iz kayıplarını dikkate alarak yerleştirilmektedir.


Yerleşim Optimizasyonu


Türbin yerleşimi en yüksek enerji üretimi için gerçekleştirilirken, türbinlerin sınıflarına uygun IEC 61400-1 standartında belirtilen koşullar altında çalışacağından emin olmak için Saha Uygunluğu analizi (daha fazla bilgi için) gerçekleştirilir. Sahada türbinlerin yerleşimini kısıtlayıcı başka koşullar varsa bunlar da dikkate alınır. En yüksek enerji üretimi için uygun olan noktalar her IEC koşullarını karşılamayabilirler ve türbin sayısı arttıkça mikrokonuşlandırma süreci zorlaşır. Projelerimizde yerleşim optimizasyonu WindSim tarafından geliştirilen Park Optimizer modülü ile otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.
Yerleşim optimizasyonu ve saha uygunluğu kontrol edildikten sonra projenin yıllık enerji üretimi ve iz kayıpları hesaplanmaktadır. Tercihe ve projenin bulunduğu aşamaya bağlı olarak projedeki diğer kayıplar, belirsizlik kalemleri ve aşılma olasılıkları detaylı ve hassas bir şekilde değerlendirilir ve raporlanır.


Türbin Saha Uygunluğu


Santralde kullanılacak türbinlerin sahadaki rüzgar koşullarına uygun sınıfta seçilmesi gereklidir, aksi takdirde düşük enerji üretimi, arıza, yüksek bakım maliyetleri gibi riskler ortaya çıkabilir.
Saha uygunluğu hizmetimiz kapsamında IEC 61400-1 standartına uygun olacak şekilde tübinlerin maruz kalacağı koşulları inceliyor, seçilen türbinlerin ve yerlerinin sahaya uygunluğunu kontrol ediyoruz. Bu çerçevede incelediğimiz parametreler aşağıda sıralanmıştır.
• Türbülans yoğunluğu
• Rüzgar geliş açısı
• Arazi eğimi
• Aşırı Hız
• Rüzgar kayması

Saha uygunluğu ve yerleşim optimizasyonu genelde beraber gerçekleştirilmektedir ve sahaya uygun türbin adayları bu süreç sonucunda karşılaştırılıp uygun olanlar seçilmektedir.


Saha Kalibrasyonu ve Güç Eğrisi Testi


Santral sahiplerinin, türbinlerin üretici tarafından sağlanan güç eğrisine göre çalışacağından emin olmaları yatırımlarındaki riskleri azaltacak, ileride meydana gelebilecek operasyonel performans düşüklüklerini kısa sürede farketmelerini ve önlem almalarını sağlayacaktır.
Saha kalibrasyonu güç eğrisi testinden önce topografya açısından kompleks sahalarda gerçekleştirilmesi gereken bir çalışmadır. Bu hizmet kapsamında türbin göbek yüksekliğinde iki adet ölçüm direği konumlandırılır. Bunlardan birincisi planlanan türbin lokasyonuna, diğeri ise türbinin maruz kalacağı hakim rüzgar yönünde arada iki veya daha fazla rotor çapı mesafe bırakılarak yerleştirilir. Belirli bir süre ölçüm yapılarak doğrudan türbin rotorunun maruz kaldığı hız ölçülür.
Güç eğrisi testi, saha kalibrasyonu testini takiben gerçekleştirilir. Planlanan türbin lokasyonundaki direk sökülerek yerine test edilecek türbin konumlandırılır. Belirli bir süre boyunca direk üzerinde rüzgar hızı ölçümü gerçekleştirilirken aynı anda türbin üzerinden üretilen güç ölçülür, böylece türbin güç eğrisi tespit edilmiş olur. Test sonunda detaylı bir rapor teslim edilir ve talep edilirse türbin için transfer fonksiyonu (NTF) oluşturulur.
Tüm saha kalibrasyonu ve güç eğrisi ölçümü aktiviteleri IEC 61400-12 standartı çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

Sanal Rüzgar Verisi

Sanal Rüzgar Verisi

VORTEX yüksek çözünürlüklü ölçeklendirme teknolojisi ile projelerinizin her aşamasında kullanabileceğiniz sanal rüzgar verileri sağlamaktadır.

Devamını Oku
Bilgi İste